Çerez Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) 

Çerez (“Cookie”) Aydınlatma Metni 

I. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Paşalimanı Caddesi No:41, 34670 Paşalimanı-Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim, veri sorumlusu sıfatını haiz Zeyfa İthalat İhracat ve Tic. A.Ş. unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları Şirketimiz web adresinde yer verilmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanılmaktadır. Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Cookie kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır. 

Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın web sitesinde gezinme bilgileri toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak saklanacaktır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Şirketimiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler, gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgileri toplanan kullanıcılardan elde edilen veriler esas alınarak, potansiyel kullanıcıların ilgisini çekebilecek bilgilendirme hizmetlerinin sağlanması amacıyla tanıtım reklam teknolojisini” devreye alabilir.

Web Sitesinde Kullanılan Cookie Türleri

Oturum Cookieleri(Session Cookies)​​Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.
Kalıcı Cookieler(Persistent Cookies)Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitemizde Kullanılan Cookieler

Teknik Cookieler 
(Technical Cookies)
Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Kişiselleştirme Cookieleri 
(Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Cookieler 
(Analytical Cookies)
Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

​Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcının ayarları değiştirilerek Cookielere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi mümkündür. 

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Operahttp://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR​​​​​​​

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Sitemizde aşağıda yer verilen amaçlarla çerezler kullanmaktadır.

  • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
  • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. 
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, 
  • Site üzerinde yapılan gezintinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
  • Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı paylaşılması söz konusudur.

V. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini Şirketimiz web sitesinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla Şirketimiz https://www.zeyfaithalat.com.tr/ web sitesinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize,
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  Şirketimize iletisim@zeyfaithalat.com.tr e-posta adresi üzerinden veya 
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.